Riskabelt att arrendera mark till vindkraft

Begravda rotorblad från vindkraftsverk

Landbaserade vindkraftverk har normalt en livslängd på ca 25 år. Verksamhetsutövaren är alltid skyldig att återställa platsen efter verksamhetens slut, oberoende av om någon ekonomisk säkerhet finns. Detta följer både av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och av reglerna om återställande av förorenad mark i10 kap. miljöbalken. Om det inte går att finna någon ansvarig verksamhetsutövare, om denna tex gått i konkurs eller saknar medel, går ansvaret för efterbehandlingen över på i första hand markägaren och det handlar i regel om betydligt högre belopp än det sammanlagda arrendet.

Kostnaderna påverkas mest av vindkraftverkets effektstorlek, dess geografiska läge och återställningsgrad, kostnaderna kommer att mer än fördubblas vid en fördubblad effekt på vindkraftverken, de ökar alltså mer än proportionellt mot installerad effekt för större vindkraftverk.

Alla vindkraftverk som har en totalhöjd över 50 meter, samt två eller fler vindkraftverk som
står tillsammans räknas som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken och förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet.


Källa energimyndigheten

Riskabelt att arrendera mark till vindkraft
Rulla till toppen

Denna webbsida använder cookies. För att fortsätta måste du godkänna att cookies placeras på din dator.