Påverkan på djur och natur

Vindkraftens snurrande propellrar är en fara för bla fåglar, fladdermöss och insekter. Det finns en del forskning på området 0ch när det gäller fåglar finns det även dokumentation från ornitologer. För både fåglar och fladdermöss är det framför allt arter som fortplantar sig långsamt som riskerar att drabbas hårdast av vindkraft eftersom de får svårt att kompensera om många individer dödas av vindkraft.

Infraljud från vindkraft påverkar människor, det verkar sannolikt att även djurlivet påverkas. Även kraftledningar, vägar, transformatorstationer, som behöver placeras nära verken, innebär en störning i djurlivet.

Fåglar

Rovfåglar, måsar och trutar är orädda och uppfattar inte att rotorbladen är farliga. Fåglar som segelflyger mycket, som rovfåglar, lever farligare än andra arter. Enligt Gotlands ornitologiska förening orsakas 70 procent av den kända dödligheten hos havsörn av vindkraftverk. Ordföranden Måns Hjernquist nämner också att arter som tjäder, ripa och flyttfåglar drabbas hårt. Rovfåglar har låg reproduktionstakt och en ökad dödlighet ger stora konsekvenser. I norra Tyskland har forskning visat att  antalet röda glador och ormvråkar påverkats negativt av vindkraftverk och att det troligen även gäller havsörnar.

Fåglar påverkas även av att områden för att söka föda och häcka blir otillgängliga. Fågellivet kan skadas även när fåglarna undviker områden med vindkraft, det är alltså inte enbart fåglar som direkt dödas som drabbas.

Fladdermöss

Fladdermössen är den djurgrupp som är mest utsatt för risker och ökad dödlighet vid vindkraftverk. Fladdermöss förökar sej långsamt och kan därför inte kompenser för ökad dödlighet. Fladdermöss drar sej aktivt till vindkraftverken och dessutom jagar de nattetid och söker insekter som samlas runt dessa. Jaktreviren är i regel stora. Många fladdermöss dödas inte av kollision med rotorbladen utan av barotrauma pga de tryckförändringar som uppstår när dessa roterar.

Insekter

Insekter attraheras till vindkraftverk och koncentreras under vissa förutsättningar till torn och turbin visar en forskningsrapport från Naturvårdsverket. Enligt en studie från tyska Center for Aerospace dödar tyska vindkraftverk ca 1200 miljarder insekter per år. För vindkraftverkens rotorblad innebär det en extra vikt på 1 200 ton, vilket minskar energiproduktionen med upp till 50 %. Studien bygger på insektsforskning, atmosfärisk fysik, vindkraft, aerodynamik och DNA-kartläggning.

Enligt forskarna vid tyska Center for Aerospace, DLR, flyger omkring 24 000 miljarder insekter genom vindkraftverkens rotorblad per år.

Källor: Energimyndigheten, natursidan.se, Naturvårdsverket, ScienceDirect, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Rulla till toppen

Denna webbsida använder cookies. För att fortsätta måste du godkänna att cookies placeras på din dator.